/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page-no-container.php

Video nadzor Old

VIDEO NADZOR

Upotreba video nadzornih sistema je veoma rasprostranjena u oblasti zaštite imovine i lica. Bilo da li se sistemi ugrađuju na privatnim ili javnim mestima prisustvo video monitoringa poboljšava osećaj bezbednosti svih pristunih.

P

rva funkcija video nadzora je da prventstveno odvrati potencijalnog počinioca krivičnog dela od svoje namere u najranijoj fazi. Video nadzorni sistemi pružaju informacije o bezbedosnosnom statusu posmatrane površine, na osnovu čega korisnik može da organizuje odgovarajuće mere zaštite i povećava efikasnost službe fizičkog obezbeđenja. 

Sistemi video nadzora se ne koriste samo na „ugroženim” mestima, već imaju primenu i u mnogim drugim situacijama, npr. za nadzor proizvodnih procesa u fabrikama, rad mašina, nadzor robe, izloženih eksponata, ulaza i izlaza vozila, utovarа i istovarа robe, nadzorа radnika u firmama, nadzorа posetioca na nekom događaju i dr.

Video nadzor omogućava emitovanje događaja uživo, kao i njihovu arhivaciju za kasniju obradu. Sistem se može efikasno upotrebiti za posmatranje manjih i većih štićenih objekata, kao i za snimanje dešavanja. Fleksibilna i moćna video rešenja omogućuju da se sa udaljene lokacije nadziru ljudi, privatno vlasništvo ili industrijski procesi. Sa video nadzorom možete vršiti detekciju kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neuobičajenih aktivnosti, kao što je kretanje osoba prostorom van radnog vremena i slično.

S

a video nadzorom možete vršiti detekciju kretanja osoba u štićenom prostoru radi detekcije neuobičajenih aktivnosti, kao što je kretanje osoba prostorom van radnog vremena i slično.

Video nadzorni sistemi omogućuju i formiranje video arhive, stoga su pogodni za obezbeđivanje video dokaza u istražnim postupcima. Slike sa svih kamera se arhiviraju digitalno pomoću centralnog uređaja video-nadzornog sistema (DVR ili PC računar) i mogu se pogledati u bilo kom momentu, a na zahtev korisnika vrši se i snimanje. Ovu sliku ili snimak osobe sa odgovarajućim pristupom mogu dobiti na uvid iz bilo kojeg dela sveta. 

Pomoću video nadzornih sistema pruža se prilika da posmatranu površinu držimo pod stalnom kontrolom bez obzira gde se nalazili.

Podignite nivo bezbednosti Vaših objekata na najviši nivo integracijom sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima. Uz pomoć modernih sistema renomiranih svetskih proizvođača, obezbedite kompletnu i pouzdanu zaštitu ljudi i objekata, te sprečite mogućnosti krađe, provale i drugih kriminalnih radnji.

SISTEM VIDEO NADZORA SASTOJI SE OD:

 • Centralnog uređaja za prikupljanje i pohranjivanje snimljenog materijala sa kamera (DVR ili PC računar),

 • Određenog broja kamera zahtevanih karakteristika,

 • Odgovarajućih objektiva,

 • Opreme za žičani ili bežični prenos signala sa kamere do snimača,

 • Izlaznog video uređaja za pregled snimljenog materijala (TV aparat, LCD ili CRT monitor),

 • Prateće opreme i potrošnog materijala.

ANALOGNI VIDEO NADZOR

Analogni video nadzor je sistem koji od analognih kamera, preko koaksijalnih kablova prenosi video signal do uređaja za emitovanje događaja uživo i ili snimanje za arhivaciju. CCTV sistem (Closed Circuti Tele Vision) predstavlja sistem zatvorenog kola, pa samo ograničen broj ljudi može sa jedne lokacije pristupiti video zapisu. CCTV sistemi koriste DVR uređaj (Digital Video Recorder), koji snima i arhivira video zapis u digitalnom formatu, sa svih kamera na posmatranoj površini. Na jedan DVR se može povezati jedna ili više kamera. DVR sadrži hard diskove čiji kapacitet zavisi od potreba sistema i zahteva korisnika. DVR kompresuje snimke kako bi se omogućilo arhiviranje video materijala i do više dana unazad. Moguće ih je povezati na računarsku mrežu tj. prenositi signal putem mreže i interneta, kao i pregledavati sliku uživo i snimke sa udaljenih lokacija.

DIGITALNI VIDEO NADZOR

IP (digitalni) video nadzor je sistem video nadzora koji pruža mogućnost nadgledanja i arhiviranja video zapisa preko računarske mreže, koristeći Internet Protocol, odatle i naziv IP. Suština je ista kao kod analognog sistema, s tim da IP video nadzor sadrži IP digitalne kamere visoke rezolucije koje daju i do 10 puta veću rezoluciju slike. Kamere se povezuju sa sistemom preko standardnog mrežnog računarskog kabla (UTP). Pored toga što sve informacije idu preko jednog kabla, postoji i mogućnost napajanja kamera preko tog istog kabla što značajno olakšava montažu. Kamere se preko kablova i switch-eva, koristeći infrastrukturu računarske mreže, povezuju na uređaj koji skladišti snimke, NVR (Network Video Recorder). Svi video snimci sa NVR-a mogu biti primani od strane ovlašćenog korisnika bilo gde na planeti putem interneta. Instalacija i održavanje IP video nadzora je jednostavnija od klasičnog analognog sistema, jer u većini slučajeva na lokaciji već postoji računarska mrežna infrastruktura.

PREDNOSTI IP VIDEO NADZORA U ODNOSU NA ANALOGNI SU BROJNE:

 • Mnogo bolji kvalitet slike,

 • bolje metode kompresije slike,

 • jednostavan i brz prenos podataka,

 • optimalan protok podataka u mreži,

 • inteligentne kamere,

 • daljinski pristup preko interneta.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Naše profesionalno fizičko obezbeđenje maksimalno je opremljeno i obučeno bez obzira na vrstu, tip i stepen rizika ugroženosti objekta.

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Naše veliko profesionalno iskustvo u obavljanju obezbeđenja javnih skupova, događaja i manifestacija daje sigurnost Vaše manfestacije / događaja i posetilaca.

INTERVENTNA EKIPA

Pravovremenom reakcijom u slučaju dojave alarma sa ugroženog objekta (provala, panik taster, požar) službenici interventne ekipe se u najkraćem roku upućuju na ugrožen objekat.

ZAŠTO ALARM SYSTEMS?

Dugogodišnje iskustvo, strogi kriterijumi, sveobuhvatna obuka, tehnička opremljenost, poštovanje procedura kao i stalno unapređenje procesa zaštite, garancija su naše profesionalne i odgovorne usluge.