/var/www/html/wp-content/themes/jomelle/page-no-container.php

Izrada računarskih mreža

IZRADA RAČUNARSKIH MREŽA

P

rojektovanje, izrada i održavanje mrežne infrastrukture je deo naše usluge, a godine našeg iskustva i stručnost su garancija da možemo profesionalno da odgovorimo Vašim zahtevima.

Izrada računarskih mreža koristeći napredne metode je praktično deo našeg svakodnevnog posla. U vremenu intenzivnih komunikacija mrežni sistemi imaju izuzetno značajnu ulogu u funkcionisanju savremenih kompanija. Savremeni tempo poslovanja zahteva brzu informaciju, a računarske mreže to omogućuju. Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću stalne ili privremene žične, optičke i bežične veze.

Najčešće se koriste horizontalne mreže u formi zvezde kako bi u slučaju prekida rada jednog dela mreže ostatak sistema i dalje nesmetano nastavio da radi. U slučaju višespratnog kabliranja pristupa se i vertikalnom kabliranju kojim se povezuju mreže na svakom spratu. Zbog ograničenja u dužini kablova, na svakom spratu postavljaju se razvodni ormani u kojima se instalira određena aktivna oprema koja omogućava komunikaciju računara.

Savremene računarske mreže se u najvećem broju slučaja realizuju po principu strukturiranog kabliranja, takvim načinom kabliranja se obezbeđuje i objedinjuje prenos svih informacija u jednom poslovnom sistemu. Osim kvalitetnog prenosa podataka, ovim sistemom se može obavaljati i prenos telefonskih, video, upravljačkih i alarmnih signala. Suštinsku prednost strukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije u propusnom opsegu do 600 MHz. Jedini interfejs ka korisniku je zidna utičnica sa LAN konektorima na koju se može priključiti bilo računar, bilo telefon (ili oba) i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajućih razdelnika i aktivnih uređaja (telefonske centrale ili svičeva). Struktura mreže je takva da se posle instaliranja, bez ikakve intervencije na samim kablovima cela mreža može se prekonfigurisati na potpuno drugačiji način, u zavisnosti od potrebe korisnika. Prilikom izgradnje računarske mreže, poseban naglasak dajemo na sigurnost komunikacija i bezbednost podataka.

PREDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA SU:

  • Povećanje produktivnosti rada,

  • Razmena dokumenata na brži, sigurniji i jednostavniji način,

  • Olakšana komunikacija na nivou firme,

  • Mogućnost čuvanja svih važnih informacija na jednom mestu, tako da su one bolje organizovane i po potrebi dostupne svim računarima u mreži,

  • Centralizovana štampa svih vrsta dokumenata, pristup Internetu i upotreba elektronske pošte sa svih računara u mreži.

SATELITSKO PRAĆENJE

Obezbedite kompletnu uslugu praćenja vozila i efikasno upravljanje voznim parkom vaše kompanije.

FIZIČKO OBEZBEĐENJE OBJEKATA

Naše profesionalno fizičko obezbeđenje maksimalno je opremljeno i obučeno bez obzira na vrstu, tip i stepen rizika ugroženosti objekta.

OBEZBEĐENJE JAVNIH SKUPOVA

Naše veliko profesionalno iskustvo u obavljanju obezbeđenja javnih skupova, događaja i manifestacija daje sigurnost Vaše manfestacije / događaja i posetilaca.

ZAŠTO ALARM SYSTEMS?

Dugogodišnje iskustvo, strogi kriterijumi, sveobuhvatna obuka, tehnička opremljenost, poštovanje procedura kao i stalno unapređenje procesa zaštite, garancija su naše profesionalne i odgovorne usluge.